Yon ane dire mwens ke 8è sou planèt sa

An deyò sistèm solè nou an, Astwonòt yo dekouvri yon lòt mond. Men, konparativman a lòt sa yo konn abitye dekouvri, mond sa trè etranj. Prensipal etwal nou an, li pa lòt ke solèy la. Planèt sa ke yo dekouvri a gen yon zetwal prensipal tou, GJ 376, ke l konn abitye fè tou li. Pou planèt sa, GJ 367 b, li konplete òbit li a yon fason patikilye. Planèt sa fè tou zetwal li a e konplete òbit li an, nan mwens ke 8è.


Teknikman, GJ 367 b pran 7,7 è pou l konpleteòbit li. Li fè pati de kategori USP yo epi an mwayen,tanperati l pa jou se anviwon 1 482° C. Li resevwa tanperati sa nan men etwal li, GJ 376, ki trè pwòch avè l. Imajine nou, sou planètpa nou, a 40°C, moun prèske pakasipòte avèk chalèepi sou planèt sa, tanperati a atenn nivo sa. Si n ap konpare, planètsa resevwa 500 fwa plis reyònman de etwal li a ke tè a resevwa nan men solèyla. Asireman, se youn nan rezon ki eksplike disparisyon atmosfè li an. Alò, sou baz sa, nou ka konprann ke planèt sa pa renmen akeyi moun.†m ' ˇ Kounya, w ap mande tèt ou : kòman tout etid sa yo arive fèt si yo pa met pye sou planèt la ? Ebyen, si w wè l konsa ou fenk kare twonpe w. Èske w te konnen Jipitè pa gen sifas solid ? Travay sa yo, se domèn astwonòt yo. Nan koze astwonomi, NASA toujou gen sekrè a byen ke se pa sè l ki genyen nan mond lan men se NASA ki gen ejemoni kesyon sa.


Ekip ki chaje l de dekouvèt sa yo itilize yon materyèl TESS ( Transiting Exoplanet Survey Satellite) ki sou kontwòl NASA.

Gen lòt karakteristik ki atire kiryozite toujou : planèt sa se youn nan planèt ki pi lejè ke yo dekouvri an deyò de sistèm solè a. Planèt sa twouve l a 31 AL (Ane Limyè ) de solèy la. Yon AL se anviwon 10 000 milya kilomèt. Planèt sa, daprè Roland Vanderspek, chèchè prensipal nan Massachusetts


Institut of technologie (MIT), se yon planèt ki gen tay Mars epi konpozisyon planèt Mercure. Spesifisite sa yo fè de devouvèt sa yon avanse enpòtan nan konpreyansyon planèt ki antoure nou yo patikilyèman USP yo ke nou pa twò etidye.

Ekip la ki fè tout dekouvèt sa yo, se pa premye fwa ke y ap frape. Nan mwa Avril 2021 an, avèk aparèy yo a TESS, yo te dekouvri plis ke 2200 mond an deyò de sistèm solè nou an.Luckensly LUMA

 

Kite nou pran swen w ak bon jan sèvis nou yo, pa bliye nou la pou n sevi w