Yo se marasa men yo chak fèt nan yon ane diferan

Èske w te konn istwa sa ? Kote ke de marasa sa yo fèt nan 2 lane diferan? Nouvèl sa etone tout moun, menm medsen yo sezi wè bagay konsa. Tout moun ap poze yon sèl kesyon : kòman sa fè fèt ? Si entèl se marasa entèl kidonk li sipoze soti menm lè ak entèl. Ebyen, rete la, si se konsa w wèl, ou poko wè anyen toujou. Èske w te konnen gen fo marasa tou ? M santi gen anpil bagay ou poko konnen. Èske w te konnen tou, marasa yo pa fòseman gen menm sèks ? Petèt gen nan nou ki te ka gen yon ide. Men sa ki pase a la, tout moun rete bouch b. Medsen yo mande kòman sa fè fèt, paran timoun yo pa ka di anyen nan sa. Sèl Bondje ki te ka di yon mo nan sa kòm se li ki konn tout sa k ap pase sou latè beni. Ebyen, rale ti chèz ba w, vin tande koze nan bon ti mamit :

Lopital Ascension St Vincent ki sitiye l nan vil Carmel, eta Indiana ( USA ) te asiste ak de ka nesans entèresan. Nou te ka eseye konprann si nan akouchman an te gen yon senp reta men la reta sa depase.Ebyen, Joslyn ak Jaxon se de frè. Depi nan vizit medikal yo, doktè a te gentan di manman an ke l pote yon pè marasa e ke p ap gen pwoblèm yo tou 2 ap soti menm lè. Ebyen, sezisman ta pral anpare Dawn Gilliamak Jason Tello ki se paran bebe sa yo lè yo wè ke sa doktè a te di a, se pa sa ki fèt. Doktè a te fè yo konnen ke bebe yo te ka fèt nan alantou de 19 fevriye 2020 yo. Bagay la pa t pase konsa, prèske de mwa avan dat sa bagay yo te kòmanse chavire.Kisa k fè tout moun sezi konsa ?

Lavèy premye janvye 2020, pi presizeman a 11è 37, Joslyn ki se premye marasa a gentan wè jou. Ti frè l Jackson te prefere ret ap boloze li menm, monte desann nan vant manman an jiskaske l soti 30 minit apre. La, nou gentan janbe yon lòt ane. Youn fèt an 2019 epi lòt la fèt an 2020. Anplis yo fèt nan de ane diferan, yo chak fèt nan yon deseni tou. De bebe sa yo fèt prematire se vre men yo pa lèse okenn pwoblèm daprè de paran yo Dawn Gilliamak Jason Tello ki ta fè kwè yo etone men yo kontan an menm tan menm si yo te atann ke ti marasa yo t ap soti aprè Sen Valanten.

Men, nou konnen, mond lan ap evolye. Tout moun granmoun kounya se pa paske l bebe pou l pa granmoun pou sa kidonk li soti lè l vle. Antouka, daprè sit ameriken sa, Indystar, ki rapòte nouvèl la : paran yo potko prè vrèman pou akeyi bebe yo de mwa avan sa men a tou moman bagay konn chavire. Jou ki te 31 desanm 2019, Dawn ak Jason te rann yo lopital la paske yo te enkyè akoz yo pa t santi mouvman bebe yo a ankò. Lè yo rive, sou plas, medsen yo pran bagay la an chaj e fè konnen ke tou de bebe yo ap soti menm lè. Men yo pa t wè si Jaxon potko fin sote ponpe anndan vant manman an.


« Nou t ap di tèt nou, avan sa, kijan nou ta kapab fè pou yo pa fèt menm lè. Men la, se yon lòt sipriz : dat diferan, ane diferan. Jiskaprezan nou san vwa. » se sa ke de paran yo te eksplike. Sa montre ke yo pa etone paske yo pa soti menm lè men yo etone paske se nan de ane diferan ke yo fèt. Se petèt premye fwa ke sa fèt pwiske nou pa konn tout ka nesans yo nan mond lan men sa ki klè Dawn Gilliam ak Jason Tello ap kontan pou yo rakonte pitit yo anekdòk sila.Redaksyon | Luckensly LUMA