Poukisa anpil moun jemi lè yap fè bagay?

Gen kèk moman nan lavi nou ki ofri n’ yon modèl plezi nou pa toujou jwenn mo pou nou eksprime sa kap travèse nou an: nesans yon timoun, yon travay, yon etap nan vi nou nou franchi e menm yon relasyon seksyèl.

Fè bagay rete youn nan moman kote kò a atenn yon nivo eksitasyon nou pa ka dekri. Kè nou bat pi plis, san gonfle nan peni an, vajen an vin mouye, yon pakèt reyaksyon sikolojik fèt nan kò nou. Genyen nou konsyan de yo, konsa tou genyen ki fèt san nou pa rann nou kont. Sansasyon sa yo ogamnte sitou nan moman ògasm nan. Nenpòt moun ka konnen sa nou di la a.

Ogasm ak plezi seksyèl pa sèlman fè efè sou kò nou, pafwa tou nou konn fè kèk jemisman oswa bri, ki pa fin bri nèt paske yo pa deranje moun ki nan kè aksyon an ak nou an. Jemisman oswa bri sa yo, pou kèk moun se gwo rèl. Si nou gen dout sa, veye 100 moun kap fè bagay, tande bri yo, gade figi yo, nap konfime tout sa nou di la a.

Nou kapab plis wè « vokalizasyon » sèks la nan videyo ak nan fim yo, la a nou pa vle pale sèlman de fim pòno yo men de sèn kote moun ap fè lanmou nan seri yo, nan feyton yo oubyen nan nenpòt ki fim. Si nou chita sou sèn sa yo, nou ka pa konnen li, nan tout relasyon seksyèl gen jemisman. Kesyon an kounye a, se poukisa genyen yo?

Pi bon fòm kominikasyon

Jemisman yo tradwi eksitasyon n

ou ak plezi nou viv pandan nap fè lanmou. Men, se pa sa sèlman. Yo kapab sèvi tou pou tabli pi bon lyen kominikasyon ant de (2) moun yo. Mete sou sa, gen syantifik ki montre moun, gason oubyen fi, ki fè bri lè yap fè lanmou plis gen tandans

satisfè ke sila yo ki toujou ret an silans lè yap frape yo. Kominikasyon sa transmèt dezi nou ak preferans nou a lòt moun nan, li fè l’ reyaji a sa nou ofri li a, li montre l’ jan nou jwenn plezi nan aksyon li yo e sa eksprime jan nou rekonesan anvè l’ pou efò l’ fè pou li ban nou plezi.

Lè nou fè bri sa ede nou jwenn sa nou vle a

Fè bri sou kabann ka ede nou, gason oubyen fanm, jwenn sa nou vle lè nap fè lanmou. Bri a, lè nou fè l’ nan bon moman an li kapab sèvi pou dirije lòt moun ki avèk nou nan relasyon an. Pou nou konprann pi byen, si nou konsidere yon fanm « clitoridienne », li pap di nou klèman se konsa l’ ye. Nou pral wè sa nan moman nap karese klitoris li oubyen souse l’. Lè sa a lap fè plis bri. Nan ka sa a, bri a sèvi pou eksprime filing nan e an menm tan li vle di nou manyen bon kote a.

Kite nou souliye, lè nou konnen moun ki avèk nou an renmen jemisman, plis nou jemi se plis nap ede moun sa a atenn ògasm li.