Nèg sa fè 40 an ap viv poukò l san kouran, san gaz,san entènèt, san telefòn

Si yo ta mande w fè yon semenn san telefòn, ou gen dwa pa t dakò lè n konnen enpòtans yon telefòn. Si konpayi ki bay entènèt yo te deside travay twa jou pa semenm menm jan bank ak anpil enstitisyon sot fè l, pèp ayisyen te ka pran lari. Tèlman, bagay sa ki rele entènèt la vin yon nesesite san parèy. Men, èske w konn istwa nèg sa ki chwazi volontèman viv poukont li pandan 40 an ? Ebyen, nonm sa ki rele Ken Smith gen 40 an depi l kite vi nòmal kote l ap viv san dlo potab, san kouran, san telefòn nan yon kabàn izole sou yon Loch ( lòk ) nan Highland ekosè yo. ( Yon lòk, nan peyi Irlande ak Écosse, se tankou yon ti bè, sa vle di yon pati tè ki rapwochel de dlo a) Se yon lavi trè agreyab daprè Ken, gen anpil moun ki ta renmen fè l men yo pa janm rive fè l.

Kiyès nan nou ki t ap aksepte viv izole konsa vrèman ? Leve chak jou tankou Ken, al peche ti pwason, chèche manje pou l met nan kay la men sitou al ramase ti bwa pou l sa chofe epi lave rad li yon nan benwa ke l konstwi deyò a. Antouka, sof si yon moun ta fou oswa yo limen lanp dèyè l pou l ta chwazi fè yon bagay konsa. Men se sa ke Ken, granmoun 74 lane sa, fè. Kote l ap viv la, moun ki te konn abitye kwaze l ba l ti jwèt non '’ Lòk solitè '’. Li fè konnen ke pa gen wout kote l men sa pa t anpeche ke l te konn wè moun fè ti kay la byen avan yo te konstwi yon baraj sou dlo a.

Yon sineyas, Lizzie Mackenzie, te pran kontak avè l sa gen 9 an e pandan de dènye ane ki sot pase yo pou yon dokimantè pou jounal BBC Scotland. Dokimantè sa te gen tit The Hermitof Treig « l’Ermite de Treig ». Ken te rakonte kòman l kòmanse travay depi lè l te gen 15 an nan konstriksyon kazèn ponpye. Men lavi l chavire nan laj 26 an lè ke yon gwoup gang te bat li byen bat apre yon sware.Li te soufri de yon emoraji serebral e l te pèdi konesans pandan 23 jou. Yo te di l ke l p ap janm geri de sa e ke l p ap janm pale ankò. Yo te di l tou ke l pa t ap ka remache men l te reyisifè tout sa yo.


Li di tou se depi lè sa ke l pa janm deside viv pou moun ni mache selon sa moun ap di. Li te deside swiv tèt li olye l tande sa moun ap di. Ken te konn vwayaje e l te konn entèrese l a anviwònman sovaj. Nan Yukon yon teritwa ki limitwòf a Kanada, li te chwazi kite otowout la pou l te antre zòn ki fènwa a pou l te kòmanse avanti l. Pou l te tounen lakay li, Ken te fè 35 407 kilomèt ap mache avan ke l resi met pye l lakay li. Pandan absans li an, lè l tounen nan peyi l, yo te fè l konnen ke paran l yo mouri. Li di ke l te pran tan pou l reyalize sa akoz li pa t santi anyen. Men li ta pral kòmanse santi sa lè l kòmanse mache ankò.

Ken te travèse tout Grande Bretagne la a pye jiskaske l ateri Rannoch,yon highland ekosè epi paran l yo vin nan tèt li. Lamenm, li kòmanse kriye. Li te kriye pandan tout mache a, li t ap mande tèt li ki kote ki pi izole nan Grande Bretagne. Li fè tout Grande Bretagne e l t ap swiv chak bè kote ke pa gen kay yo konstwi. Li di ke l te fè anpil kilomèt avan ke l te wè lòk sa epi l wè forè sa. Li di ke l te gentan konnen se la ke l ta pral fè vi l. Se nan moman sa ke l te sispann kriye e l te kòmanse konstwi yon ti kay ki fèt tout an won apre ke l te fin eksperimante konsepsyon an avèk ti baton. La nou an 1980. 4 deseni pita, bò ti kay la gen sèlman kote pou limen yon bon ti dife men pa gen kouran, pa gen gaz, pa gen dlo potab pa menm gen sinyal pou ta itilize yon telefòn. Bwa pou l chofe yo, li sipoze koupe yo de