Men ki efè li fè sou ou lèw itilize krèm pou w chanje koulè po w.


Gen yon pakèt mwayen anpil moun, gason kou fanm, itilize pou yo fè po yo parèt pi klè nan lide pou yo ka vin pi bèl. Gen moun ki konn di yap netwaye po yo. Lè nou mete tout mwayen sa yo ansanm, yo vin ban nou sa yo rele depigmantasyon atifisyèl oswa depigmantasyon volontè a. Fenomèn sa a ap etann li chak jou pi plis nan sosyete ayisyèn nan menm jan nan anpil lòt kote majorite popilasyon an se nwa. Douko, trayi blak, figi Clinton bouda Preval, bobistò, ansyen nwa, an Ayiti, nou pa manke mo pou nou fè referans a moun sa yo.

Teknik pou moun eklèsi po yo egziste lontan nan kèk sivilizasyon men se sitou nan teyat oswa kèk seremoni yo te konn itilize yo tankou degizman ak makiyaj. Men depigmantasyon an pral tounen yon veritab fenomèn sosyal nan ane 1960 yo lè yo dekouvri enpak « hydroquonine » genyen sou kèk nwa ki tap travay nan yon izin kote yo tap fè kawotchou.Se apati de la yo ta pral kòmanse sèvi ak pwodwi pou chanje koulè Ozetazini. Aprè sa pwodwi sa yo ta pral anvayi peyi ki pale anglè sou kontinan afriken an. Nan fen ventyèm syèk la, moun yo vin jwenn lòt teknik ki pi efikas pou chanje koulè, ki pi fasil pou itilize e tou ki pi bon mache. Ekspansyon pwodwi sa yo lye a tandans ki vle fè kwè yo plis ka wè w lè w blan an. Sa bay moun yo plis anvi pou yo chèche sanble ak blan an menm si nan anpil ka koulè vizaj la konn depaman de koulè rès kò a. An Ayiti, menm si yo souvan makònen l’ ak yon santiman enferyorite, sa pa anpeche mesyedam yo toujou jwenn yon rezon pou yo pase ti krèm yo:netwaye po, prestans, elegans se kèk nan rezon moun yo toujou mete devan menm lè yo konnen konsekans yo konn grav.


Jodi a, nan bak tout machann, nan tout boutik oswa famasi, se pa pwodwi pou moun douko ki manke. Yo vini sou tout fòm, youn plis efikas ke lòt, youn plis popilè ke lòt. Pwodwi sa yo kòmanse rive sou mache nasyonal a pati kreyasyon Boby Store, yon magazen ki te espesyalize l’ nan vann pwodwi komestik. Medam, epi mesye yo nan dènye ane as yo, pral sèvi ak yo pou yo ka rive idantifye yo a modèl moun yo souvan wè nan televizyon kit se nan videyo, nan fim oswa nan seri. Kòm kwa, pou ayisyen an tout sa ki blan li bèl. Tandans sa a jwenn rasin li nan plizyè sous, men nan atik sa a nap chita sou rasin ist