Kèk diktatè ki touye plis moun pase Hitler

Dernière mise à jour : 11 janv.

Depi kèk tan nan peyi Dayiti gen anpil mouvman leve kanpe kap fèt nan lide pou anpeche nou tonbe anba yon diktati. Kisa yon diktati ye? Pami kesyon ki poze anpil nan moman an, sa a se youn ladan yo.


Mo diktati a soti nan laten. Yo itilize l’ pou premye nan Repiblik women an. Lè sa a, diktatè a te gen tout pandan yon tan limite e se sena a kit e fikse tan sa a.

Nan tan modèn an, yon diktati se yon rejim gouvènman kote pouvwa konsantre nan men yon moun oswa yon gwoup moun. Nan yon diktati, pa gen eleksyon transparan, manke libète lapawòl ak libète assosiyasyon, enstans nan Leta a kontwole lavi sitwayen yo. Nan yon rejim diktatoryal, tout moun dwe koube yo anba volonte lidè a e pèsòn pa gen dwa kesyone aksyon li yo.


Diktatè yo ka de dwat, yo ka de gòch, yo ka relijye, yo ka monachik, elatriye. Yo ka menm itilize resous demokratik tankou eleksyon pou degize karaktè otoritè yo.

Pandan 2 dènye syèk yo (19è ak 20è), gen anpil rejim diktatoryal ki kale nan divès rejyon nan mond lan. Inyon Sovyetik, Paragwe, Brezil, Chili ak Ajantin se kèk pami peyi ki te gen yon diktatè nan tèt yo. Nan lis sa a nou pa ka bliye Ayitiki te gen nan tèt li rejim boutdi Divalye yo.

Anpil fwa, diktatè yo se lidè ki te rive sou pouvwa demokratikman oswa ki te sèvi ak fòs pou yo te ranvèse yon rejim. Ideyal yo se te bati yon "nouvo sosyete", e pou sa, yo te komèt anpil krim.

ADOLF HITLER, Führer a

Chak fwa yo pale de Adolf Hitler, tout moun aprann fè move min. Nan lekòl yo, pa egzanp, yo anseye timoun lidè politik sa a te pi gwo asasen nan istwa, li touye 30 milyon moun pandan ekspansyon rejim Nazi a.

Kantite moun Hitler te egzekite ekivalan a plis ke 2 fwa popilasyon Ayiti a jodi a. Men lè nou konsidere chif yo, Hitler sanble pa pi gwo asasen nan listwa limanite. Yon ti koudèy sou aksyon kèk lòt diktatè ap ede nou wè genyen ki touye plis moun ke Hitler.

Nou envite w dekouvri kèk pami diktatè sa yo pandan nap souliye pou nou objektif nou se pa prezante Hitler tankou yon sen ni konpare idewoloji politik li ak pa lòt moun. Nap sèlman chita sou kantite moun ki mouri pandan lidè nou pral wè yo te sou pouvwa.

HONG XIUQUAN