Aprè Kowona, Flowona rive sou nou, men kisa li ye

Alòske kowona pa sispann fè viktim toupatou nan mond lan, nan peyi Izrayèl yo anrejistre yon premye ka Flowona – malad la genyen grip ak kowona an menm tan. Daprè sit enfòmasyon Ynetnews, yo te idantifye doub enfeksyon sa a pou premye fwa lakay yon fanm ki te akouche nan yon lopital ki rele Rabin de Petah Tikva.

Selon sa lopital la rapòte, malad la pat pran vaksen kont ni grip ni kowonaviris. Rapò a fè konnen ministè sante izrayelyen an toujou ap egzamine ka sa a, ki sanble pat twò grav, men yo poko dekouvri si konbinezon de (2) viris yo kapab pwovoke yon maladi ki pi grav.

Kisa Flowona ye ?

Flowona se yon maryaj kowona ak grip (flu se ekivalan grip nan lang anglè). Donk, Flowona vle di Grip + Kowona. Daprè rapò yo, viris la pa yon varyant kowonaviris tankou Delta ak Omicron, men pito se yon doub enfeksyon ki pwovoke yon gwo degradasyon nan sistèm iminitè yon moun lè kowonaviris ak grip rantre antre nan kò a an menm tan.

Sa OMS di sou koze Flowona a ?

Òganizasyon Mondyal Sante konfime li posib pou yon moun trape grip ak kowonaviris an menm tan. Epitou, pi bon fason pou yon moun konbat li se pran alafwa vaksen kont grip ak kont kowona.
Sentom Flowona

Gwo lafyèv

Doulè lestomak

Souf wo

Pa ka manje

Gwo kè kase