Anpil moun sou fontyè Meksik paka travèse Etazini jan yo te panse l la, paske fontyè a fèmen.


Depi plis pase yon lane, fontyè Meksik Etazini an fèmen, sa ke anpil moun te panse ki ta pral chanje, men malerezman sitiyasyon an kontinye.

Nan Ciudad Juarez, ki se yon vil ki kole ak USA, (se la l anpil moun travèse), gen yon kriz migratwa nan moman an sa a. Anpil moun ki pat konnen ke fontyè a fèmen ale pou eseye travèse, sou fontyè a, yo anviwon yon milyon moun. Anplis de sa, pasè yo rasire migran yo ke fontyè a genyen pou l ouvri paske se Joe Biden ki sou pouvwa a.


Kèk nan yo ki konn rive travèse, yo voye yo tounen sou plas. Pa jou, sòlda k ap siveye fontyè yo ranvwaye plis pase 100 migran nan vil la. Menm si yo mande azil, yo depòte yo kan mèm san yo pa menm pran demand yo an kont. An rezime, se kòm si dwa dazil ameriken an pa egziste ditou.

Poutan genyen kèk moun ki gen chans jwenn azil paske dosye sa yo te la depi sou Trump, e Biden te rekòmande pou yo fè demandè yo al tann repons yo tèt poze Ozetazini. Moun sa yo o nonb de 25 mil sou tout fontyè a.