5 peyi ki te pòv men ki devlope byen vit

Dernière mise à jour : 11 janv.


Rezon ki ka fè yon peyi antre nan mizè yo anpil e le pli souvan se a koz koripsyon, gè, enstabilite sosyal… E pou peyi a rive remonte pant lan, fòk tout sitwayen met men paske se pa leta sèlman ki pral rezoud pwoblèm yo. Se sa sitwayen 5 peyi nou pral site yo konprann ki fè, malgre apre plizyè dram yo sibi, jwenn posiblite pou leve ekonomi yo epi met yon stabilite pou majorite popilasyon an. 1- Rwanda

An 1994, peyi Rwanda ta pral sibi yon dram ki ta pral make a vi tout sitwayen ki te prezan nan moman sa e ki ap ret grave nan listwa peyi a. Pandan plizyè ane moun ki sòti nan tribi ki rele Tutsi yo te toujou ap sibi pèsekisyon moun tribi Hutu yo e apre prezidan Juvénal Habyarimana ta pral mouri asasinen, Hutu yo ta pral òganize yon jenosid kont Tusi yo ki ta pral fè omwen 10.000 mò pa jou pandan 100 jou e ki ta pral elimine anviwon 90% nan popilasyon Tutsi a. Paul Kagame vin prezidan nan lanne 2000 e gouvènman l lan rive reyalize anpil pwojè ki rive kreye yon stabilite ki favorize dzvlopan ekonomik peyi a: peyi Rwanda pase de 139èm plas a 62èm plas nan klasman “Indice de la facilité de faire des affaires” lan e pou kounya Rwanda gen yon PIB de 10,35 milya dola ameriken malgre se pa yon peyi ki gen gwo resous natirèl men yo estime 90% nan popilasyon an travay latè. Pwojè Paul Kagame a te chita sou atire touris tou pi spesifikman nan kapital la, Kigali, ke yo konsidere kòm vil ki pi pwòp nan monn lan. 2- Singapour

Singapour se siman peyi ki pi rich nan klasman an. Apre endepandans yo an 1965, peyi a ta pral sibi anpil kriz sosyo-ekonomik; chomaj masif, pwoblèm rasyal, pwoblèm lojman avèk dlo e kòm Singapour pa yon peyi ki gen anpil resous natirèl, nou ka mande tèt nou kòman yo fè sòti nan kriz sa jiskaske li vin peyi youn nan peyi ki pi devlope e ki pi rich nan monn lan? Ekonomi Sengapou a liberal men li sou kontwòl leta. Sa gen anviwon 50 an, gouvènman Singapour la ta pral eradike tout bidonvil yo epi konstwi lojman sosyal de kalite pou popilasyon an e lojman sa yo jounen jodi a reprezante 80% nan kay ki anndan peyi a e abitan yo achte majorite nan yo nan men leta deja. Politik sanitè Singapour konplètman diferan de sa rès monn lan ap fè. Se vre sengapouryen yo kotize pou yo jwenn swen men kòb sa si l pa sèvi, leta ap reyenvesti l epi l ap rapòte abitan yo enterè. Sengapouryen yo pa renmen koripsyon, yo plis kwè nan onètete avèk entegrite se sa k fè yo peye fonksyonè piblik yo anpil kòb pou yo ka pa manke anyen e sitou yo gen dwa pou yo revoke fonksyonè sa yo depi yo pa mache dwat. PIB Sengapou se 372 milya dola pou yon popilasyon de y milyon abitan e salè mwayen yon abitan se 59 590 dola pa ane. 3- Ethiopie