1814, ane kote yon inondasyon byè te frape vil Londres

Se te nan dat 17 oktòb 1814, kote vil Londres te anvayi ak yon latriye vag byè ki te plen tout ri nan vil la. Okòmansman, sa sanble enposib, men rivyè byè a ki tap koule san rete te lakòz plizyè pwoblèm nan vil la : sòti nan pil moun ki te sou rive nan sa ki te pèdi lavi yo.

An reyalite inondasyon byè nan vil Londres lan se konsekans yon ensidan ki te rive nan lokal yon brasri ki rele Meux & Co Horse Shoe. Youn nan gwo sitèn brasaj yo te eklate epi kraze lòt barik ki te plen byè yo. Se te yon dezòd total.

Vè 4:30 nan aprè midi, George Crick, ki tap travay nan depo brasri a dekouvri genyen yon pwoblèm nan fè ki antoure youn nan rezèvwa yo. Crick pa bay tèt li twòp pwoblèm pou sa men kanmenm li di sipèvizè l la sa. Sipèvizè a reponn li se pa grav, sa pa reprezante okenn danje. Se te byen konte, mal kalkile.

Inèdtan aprè, barik la ki te gen ladan l plizyè tòn byè eklate epi byè yo fòme yon gwo vag. Vag la te tèlman fò li kraze mi ki te klotire brasri a. Byè anvayi lari a. Gen nan brik ki soti nan mi an ki al tonbe sou do kay ki te tou pre yo. Rezilta ? Gwo vag ki rive jiska 4,5 mèt nan wotè.

Vag la te frape New Street, kote li te kraze de (2) kay epi andomaje de (2) lòt. Nan youn nan kay sa yo, gwo kouran byè a te bwote yon tifi kat lane, Hannah Bamfield, manman l ak yon frè l. Se tifi a, malerezman, ki te premye mouri nan aksidan an.

Nan dezyèm kay ki te kraze a, vag la te entèwonp yon veye yon fanmi ki soti Irlande tap fè nan memwa yon ti gason de (2) lane. Rivyè byè a touye Anne Saville, manman ti gason an, ansanm ak kat lòt moun.

Byè te fofile nan sousòl lokal kote aksidan an te fèt la epi te plen tout lokal la akoz drenaj la ki pat fin twò bon. Moun yo te oblije monte sou machin yo pou yo pat neye. Okenn nan anplwaye brasri a pat mouri, menm si genyen ladan yo kite blese oswa ki te kwense anba dekonm yo.

Martyn Cornell, fè konnen laprès pat rapòte te gen moun mouri, yo te pito kache konsekans yo epi fè konnen popilasyon an te byen konpòte l.

Jounal Morning Post rapòte zòn nan te dezole aprè aksidan sa a, li te sanble ak kote yon gwo dife oswa yon tranblemanntè sot ravaje. Yo te lage kadav moun ki te mouri yo nan yon lakou, se popilasyon ki te sipòte fanmi yo epi pote kole pou yo te fè antèman yo.

Yo te mennen